PERSBERICHT

 

Metropoolregio Amsterdam krijgt een voedselraad.

 

Op 7 december 2017 wordt in de Beurs van Berlage een eerste internationaal congres over voedsel in de metropoolregio Amsterdam gehouden. Sterspreker tijdens dit congres, onder de naam 'Flows of Food', is de Canadese schrijver en inspirator Wayne Roberts. Hij is de mede-oprichter en eerste directeur van de Toronto Food Policy Council. Roberts draagt de boodschap uit dat voedselraden mensen uit verschillende geledingen van de samenleving bij elkaar brengen. Die zetten zich samen in voor de overgang naar een duurzamer, gezonder en rechtvaardiger voedselsysteem. Dat systeem moet ook doorzichtig worden zodat we weten waar ons eten vandaan komt. Metropolen zoals Toronto, New York City, London en Milaan hebben al een voedselraad, in het Engels 'food (policy) council'. Zo'n raad zorgt voor een voedselagenda met een nadruk op duurzaam geproduceerd gezond en betaalbaar voedsel, liefst uit de regio. Dit vraagt van alle deelnemers een inspanning om platgetreden paden te verlaten en over de eigen schutting heen te kijken. Mensen met een totaal ander perspectief kunnen, mits ze voor elkaars opvattingen open staan, het onvoorstelbare voorstelbaar maken. Echt veranderen doe je nooit alleen.

 

De centrale vraag welke het vertrekpunt vormt, luidt: hoe zorgen we ervoor dat binnenkort een kleine negen miljard mensen aan gezonde voeding komen zonder het milieu verder aan te tasten? De sleutel voor een oplossing ligt volgens Wayne Roberts in metropolen. Daar doen zich de meest schrijnende problemen voor maar daar is ook de meeste kennis, daadkracht, technologie en sociaal kapitaal geconcentreerd. De kunst is om de potenties van de stad en de regio slimmer met elkaar te verbinden. Volgens Roberts hebben vrijwel alle metropolitane vraagstukken direct of indirect met voedsel te maken. Dat geldt voor gezondheid, stedenbouw, infrastructuur, groen, werkgelegenheid maar ook voor toerisme en sociale ongelijkheid.

 

Arnold van der Valk en Jeffrey Spangenberg hebben een jaar geleden het initiatief genomen om een netwerk voor voedsel in de metropoolregio Amsterdam op te richten. Daarbij hebben ze zich laten inspireren door de voedselbeweging in Amerikaanse steden en vooral door Roberts en de bekroonde Toronto Food Policy Council. De Food Council MRA is bedoeld om in dialoog tussen betrokken burgers, bedrijven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen een koers uit te stippelen en concrete samenwerkingsprojecten te entameren. Zodoende wordt het ideaal van een duurzaam, transparant en rechtvaardig voedselsysteem dichterbij gebracht. 

 

Om het regionale karakter te onderstrepen is er op 8 december een vervolg in Almere rond de inaugurele rede van een nieuwe lector Voedsel en Gezond Leven.

 

Website: www.foodcouncilmra.nl

Over FoodcouncilMRA

Over Voedselnetwerk MRA

Voedsel is als een olifant in je kamer, zó groot dat je hem niets eens meer opmerkt. Pas wanneer je die olifant van alle kanten bekijkt realiseer je dat het bijna alle aspecten van ons bestaan raakt: gezondheid, inkomen, werk, verplaatsing, milieu, grondstoffen en nog veel meer.

Dat voedsel voor de meesten als een vanzelfsprekend product wordt gezien is niet gek. We hebben een samenleving dat totaal voorziet in 24/7 voedsel aanbod. We hoeven niet meer achter voedsel aan om ons zelf te verzekeren dat we de volgende dag nog eten hebben. Boeren, wetenschappers, politici, transporteurs, ingenieurs, programmeurs, afvalverwerkers, waterbeheerders, koks, burgers-consumenten en nog veel meer groepen spelen sleutelrollen in het op gang houden van de voedselstromen. Nog eens zoveel partijen zijn er nodig om die stromen in goede banen te leiden, te doseren en de kwaliteit te verhogen.

Dit gemak wordt geleverd tegen een hoge prijs, wat voor een groot deel ook niet in het aanbod is verwerkt. Voedsel en het voedselsysteem vormen dan ook een sleutel in het duurzaamheidsverhaal. Voedsel wordt als geheel wordt echter zelden als uitgangspunt genomen om te komen tot een nieuwe duurzame en meer rechtvaardige samenleving. Dat hangt o.a. samen met het gegeven dat het onderwerp voedsel zich moeilijk laat vangen binnen één wetenschappelijk discours of een sector. Voedsel heeft een vloeiend karakter, het stroomt als olie, net zoals de economie, het milieu of het waterbeheer, dwars door alle disciplines en sectoren heen. De Food Council volgt het spoor en prikt ook door de schotten en muren van de keten heen.

Flows of Food is de kick-off van het voedselnetwerk van de Metropool Regio Amsterdam. Het nodigt alle deelnemers in het regionale voedsel verhaal bij elkaar om te werken aan die nieuwe verbindingen en het versterken van bestaande verbindingen. Dat is noodzakelijk op vele vraagstukken rondom stad, regio op het gebied van:

 • verduurzaming van de economie,
 • de invoering van slimme logistieke systemen,
 • het ontwikkelen en exporteren van nieuwe technologie,
 • verbetering van de volksgezondheid en
 • de inrichting van het landschap

Enkele voorbeelden van thema's waarbij nog grote winst is te behalen, zijn:

 • het scheppen van arbeidsplaatsen in de voedselbranche,
 • besparen op de kosten van gezondheidszorg,
 • het verbeteren van groenstructuren in en rond de stad,
 • het terugwinnen van grondstoffen uit voedselresten en verpakking,
 • het besparen van water en energie en
 • het beter gebruik maken van de kennis en vaardigheden van nieuwkomers.

Food Council draagt bij tot een duurzame veranderingsproces, een transitie in ons denken over voedsel vooral door te werken aan nieuwe verbindingen en het stimuleren van bestaande netwerken, deze te voeden met kennis en inzichten uit de regio en de stad. De Stad staat bol van initiatieven, netwerken, ambities en creativiteit. Het juist koppelen van de potentie van de stad met die van de regio levert tal van nieuwe mogelijkheden en kansen op. Dat is ook het verhaal van de Food Council elders in de wereld. De regionale focus en de verbinding met de stad levert veel winst op.

Food Council richt zich daarbij primair op “wat kan” in de plaats van “wat moet.” Het wil vooral gebruik maken van de intrinsieke kracht, creativiteit en plezier van voedsel. Het bouwt voort op de mogelijkheden om het systeem te verbeteren, op de positieve stappen welke in de afgelopen jaren reeds zijn gezet in de Metropoolregio Amsterdam.

De stad verbinding van de stad met de omgeving is essentieel in het opbouwen van een nieuw voedselsysteem. Het platteland is niet langer het eerste domein waar voedsel mee kan worden verbonden. Het merendeel van de eters, meer dan de helft van de wereldbevolking, woont tegenwoordig in steden. De bedrijven waar grondstoffen en voedselproducten worden verwerkt, bevinden zich voor het leeuwendeel buiten de steden. Zelfs de productie van voedsel verplaatst zich naar de stedelijke omgeving; denk maar aan de verbouw van groentes en kruiden in oude fabrieksgebouwen, in rekken aan muren, op groene daken en in afgedankte metrotunnels. Wetenschappelijke studies tonen aan dat in de nabije toekomst de meeste steden zichzelf voor de helft zouden kunnen voeden zodat er veel minder voedsel over de wereld behoeft te worden vervoerd, met alle heilzame gevolgen voor het klimaat van dien.